Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Xã hội dân sự là gì?

1. Người ta nói nhiều đến xã hội dân sự (XHDS) trong thời gian gần đây, có nguồn gốc tiếng Pháp là société civile, tiếng Nga là Grazdanskoe obchtsestvo, tiếng Anh là civil society và cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. Một cách nhìn tổng quát XHDS là khu vực hình thành tự phát từ những nhóm, cộng đồng người có chung lợi ích nhu cầu, sở thích, giới tính, chính kiến, nghề nghiệp… Do đó XHDS có lịch sử từ xa xưa khi con người biết tụ tập kết nối kiểu phường hội, nguồn gốc, khởi thuỷ của XHDS có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng từ thời nô lệ, từ khi có nhà nước là đã có sự hình thành nhóm đối tác hoặc đối trọng dù là tự phát manh mún, cũng có ý kiến cho rằng XHDS chỉ hình thành thời kỳ phong kiến 5000 - 7000 năm kiểu gia tộc, liên gia phường hội buôn bán hoặc giao lưu văn hoá hội hè.

Theo công trình nghiên cứu “Cơ sở triết học của việc xây dựng xã hội dân sự”của Tiến sỹ Vũ Mạnh Toàn, Xã hội dân sự có thể được hiểu và sử dụng ở năm nghĩa cơ bản sau:Một là, “XHDS” (civil), văn minh được dùng để đối lập với “xã hội không dân sự”, “ xã hội không văn minh”. Hai là, “xã hội dân sự” được dùng để đối lập với “xã hội chính trị”, “xã hội quân sự”, “xã hội độc tài”, “xã hội toàn trị”. Ba là, “XHDS” được hiểu là hiện tượng thuộc xã hội cổ đại - công xã công dân. Bốn là, “XHDS” được giải thích là “xã hội tư bản”, xã hội mà ở đó lĩnh vực các công việc và lợi ích tư (lợi ích cá nhân) không bị chịu sự tác động trực tiếp của các thiết chế nhà nước, trở thành hoạt động sống của con ngườimang tính tự chủ, không phụ thuộc một cách trực tiếp vào Nhà nước. Năm là, “XHDS” được hiểu là “các tổ chức dân sự”, “các tổ chức phi nhà nước”, “các tổ chức phi chính phủ”, “tổng thể các thiết chế phi nhà nước”.

Mặc dù còn có sự khác nhau nhiều về khái niệm của XHDS nhưng khái quát lại, XHDS có các đặc trưng cơ bản sau:

- Là tổ chức ở ngoài Nhà nước, là đối tác với Nhà nước.
- Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện (có tổ chức).
- Tự chủ, độc lập về tài chính (tự trang trải).
- Quy mô, hình thức tồn tại, các thiết chế tổ chức cũng rất đa dạng.
- Mục tiêu chung là vì sự phát triển của cộng đồng, phần lớn là tổ chức không vì lợi nhuận (non profit).

Do vậy, không thể phủ nhận, XHDS là một bước tiến của loài người trong tổ chức của cộng đồng bên cạnh sự tiến bộ của các thiết chế Nhà nước ngày càng hợp lý (Nhà nước từ cai trị sang phục vụ, Nhà nước của dân,do dân, vì dân…) thì xã hội cũng hình thành một loại các thiết chế xã hội đa dạng phong phú hợp với xu thế phát triển mà các lý luận về CNXH của Chủ nghĩa Mác đã nói: Nhà nước sẽ nhỏ đi và xã hội sẽ lớn lên. Vai trò của tự quản trong cộng đồng mạnh lên là một chặng đường thăng tiến đáng kể của nhân loại. Vai trò tự quản ấy chính là nằm ở các tổ chức xã hội với các thiết chế riêng bên cạnh thiết chế Nhà nước đó là các nhân tố bộ phận hợp thành XHDS.

Việt Nam ta đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về XHDS, nhiều cơ quan bạn ngành đang đề xuất lộ trình xây dựng, phát triển XHDS trong từng lĩnh vực mình quản lý. Có thể kể các bộ phận, nhân tố của XHDS ở ta hiện nay gồm có:

a/ Các tổ chức xã hội có tính đại diện giới, ở Việt Nam còn gọi là các tổ chức quần chúng hay là các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi…).

b/ Các tổ chức xã hội có tính đại diện nghề nghiệp, ngành, lĩnh vực (các Hội và Liên hiệp Hội thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hoạ nghệ thuật, các Hội nghề nghiệp…). Ở Việt Nam thường gọi là các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp hay là các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c/ Các tổ chức phi chính phủ NGO (Non - Govermantal - Organization). Số lượng NGO ở Việt Nam hiện nay đã lên đến con số hàng ngàn tổ chức đang đặng ký và hoạt động hợp pháp. Riêng NGO quốc tế tại Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 530 đang hoạt động (với 150 NGO có văn phòng - Theo danh bạ NGO quốc tế 2003-2005. Payne 2004)

d/ Các phương tiện truyền thông đại chúng ngoài Nhà nước, các nhà xuất bản, các đài, báo… kể cả của tư nhân và các nhóm không chính thức. Người ta thường gọi là quyền lực thứ tư bên cạnh 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

đ/ Các tổ chức từ thiện của tôn giáo và tổ chức tín ngưỡng. Có nhiều tổ chức dùng ngân sách của Tôn giáo và các tài trợ tư nhân thành lập các quỹ từ thiện, nhân đạo.

e/ Các pháp nhân cá nhân và mối quan hệ liên cá nhân thành các nhóm nhỏ xã hội không chính thức. Theo nhà nghiên cứu Việt Phương, ông cho rằng "phần cá nhân từng người là 1 phạm trù và một thực tế riêng rất quan trọng không nằm trong XHDS chỉ có thành quả và những hr của các nhân đó mới thuộc về XHDS".

Như vậy, có thể thấy, XHDS đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam hơn bao giờ hết. Trong giáo trình giảng dạy sinh viên Đại học, Cao đẳng nêu rõ các vai trò quan trọng của XHDS (1) là cầu nối các cá nhân với nhà nước; (2) tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; (3) tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước; (4) góp phần phát huy các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất và luận giải một số phương hướng, biện pháp cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển XHDS ở Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký vào Tuyên bố Thiên niên kỷ của LHQ tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 9/2000 về việc thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ: "Tạo thêm cơ hội cho khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự nói chung, để họ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu và chương trình của Liên hợp quốc" (mục VIII điều 31, nghị quyết số 55/2 tuyên bố của LHQ thông qua ngày 8 tháng 9 năm 2000). Sau 5 năm Việt Nam cũng đã có báo cáo tổng quan thực hiện các mục tiêu này.

2. Tuy nhiên với tính chất là những mối quan hệ và liên kết mềm, tự quản, không thuần nhất, bản thân XHDS có không ít những hạn chế và thách thức nhất định.

Là các tổ chức “ngoài” Nhà nước, phi chính phủ, bao gồm các quan hệ và tổ chức không mang dấu hiệu quyền lực công, tính thống nhất không cao nên dễ xảy ra tình trạng các tổ chức dân sự chỉ chăm lo đến lợi ích cục bộ mà không quan tâm đến lợi ích toàn xã hội, tạo ra các “lệ” riêng, không phù hợp với chính sách và pháp luật của nhà nước, thậm chí có trường hợp bị biến tướng phục vụ lợi ích của các cá nhân có điều kiện chi phối. Ví dụ: Hiệp hội của các nhà nhập khẩu hàng hoá luôn có mong muốn và đề nghị nhà nước xem xét giảm thuế nhập khẩu để hạ giá bán, nhưng điều đó lại mâu thuẫn với lợi ích với các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá trong nước. Rõ ràng là trong một số trường hợp, tính tự chủ, tự nguyện và tự quản của các hội, tổ chức phi chính phủ có nguy cơ tạo ra sự xung đột về lợi ích giữa các cộng đồng xã hội, cũng như tạo ra các “lệ” riêng cản trở việc thực thi chính sách và pháp luật của nhà nước, hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chính Ngân hàng Thế giới từng cảnh báo rằng “Không phải mọi tổ chức của xã hội công dân đều có tinh thần trách nhiệm đầy đủ, hoặc là với những thành viên riêng của họ hoặc là với công chúng nói chung. Và mặc dù một số nhóm có thể rất to mồm, những lợi ích mà họ đại diện có thể không được phân chia một cách rộng rãi”. Và “Có một số tổ chức NGO được tạo ra một cách cơ hội, để tiến cử những lợi ích hẹp hòi và những thành viên có cùng đặc quyền đặc lợi, thường làm thiệt hại cho những người không có tiếng nói và yếu thế” (Ngân hàng Thế giới: Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi. Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1997. NXB. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.1998. tr 139 và tr 144). Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng cảnh báo “Các tổ chức xã hội công dân cũng có thể bao gồm những hiệp hội có động cơ bạo lực, tham lam, lợi ích cục bộ, thù địch sắc tộc, và đàn áp xã hội, cũng như các tổ chức kinh doanh vận động hành lang như ngành công nghiệp thuốc lá, là không thể đại diện cho lợi ích đông đảo của công chúng” (Ngân hàng Phát triển châu Á: Phục vụ và duy trì, cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh.NXB. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.2003. tr 613).

Bởi vậy Nhà nước ta đã ban hành hàng chục văn bản pháp luật quản lý việc lập/đăng ký hoạt động của các loại hội, nhóm (4).

3. Lấy danh nghĩa là kêu gọi thành lập Diễn đàn xã hội dân sự mà không dám/né tránh đưa ra được khái niệm, đặc trưng cơ bản nhất của XHDS, song nội dung bao trùm là lên án chính quyền đàn áp và đề cao các “tổ chức xã hội dân sự” kiểu “Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, v.v., hoặc của nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước mang tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ”; “đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền”. Mục đích chính của Diễn đàn này nhằm “chuyển đổi thể chế chính trị” mà họ cho là “chế độ toàn trị” cũng như dừng việc thông qua bản sửa đổi Hiến pháp để thảo luận thêm.

Như vậy, nội hàm của Diễn đàn này là nơi bày tỏ chính kiến của các nhóm, tổ chức phản đối bản dự thảo Hiến pháp cũng như ngăn cản việc thông qua bản dự thảo Hiến pháp đã trải qua quá trình vận động/lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cơ quan…từ đầu năm 2013 đến nay. Vậy việc lấy tên gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự” phải chăng là lại một sự MẠO DANH/TIẾM DANH kiểu mới nữa chăng? Bản chất là một sự đánh lận/lợi dụng một danh nghĩa tốt đẹp, đáng được ủng hộ/phát triển là “xã hội dân sự” cho hình thành một nhóm/diễn đàn tập hợp lực lượng, quy tụ ý kiến phá hoại việc thông qua bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, phá hoại thể chế chính trị hiện nay.

Có vẻ như phương thức/cách làm cũng không khác mấy việc núp dưới danh nghĩa đòi trả tự do/công lý cho “nhà đấu tranh dân chủ” Lê Quốc Quân để BẢO KÊ bất chấp việc ông này đang bị khởi tố, xét xử về tội danh hình sự “Trốn thuế” theo Điều 161 BLHS.

Cũng không khác là mấy với việc nhóm Tuyên bố 258 tự nhận là Mạng lưới Blogger Việt Nam đi vận động quốc tế can thiệp “đấu tranh nhân quyền” cho hơn 100 người ký tên, đòi hủy bỏ Điều 258, không ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội Đồng Nhân quyền LHQ.

Nguyễn Ngọc Bích/ Nguồn tại Đây

Tư liệu tham khảo:
(1) Cơ sở triết học của việc xây dựng xã hội dân sự
(2) Một số vấn đề cần lưu ý về xã hội dân sự
(3) Xã hội dân sự - Một số vấn đề chọn lọc. Viện VIDS
(4) Tổng quan về các tổ chức XHDS TổQuốc Việt Nam
 
========
Xem thêm bà cùng tác giả
 
Diễn đàn xã hội dân sự là gì?

Vừa qua nhóm nhân sỹ trí thức zân chủ “quen thuộc” lại cho ra một bản Tuyên bố Thực thi quyền dân sự và chính trị trong đó kêu gọi “khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” mang tên “Diễn đàn Xã hội dân sự”.

Yêu sách của Diễn đàn xã hội dân sự là “yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền” và “Diễn đàn xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp và thật lòng tổ chức nghiên cứu, tranh luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và công khai về những điều cơ bản của thể chế chính trị đang còn ý kiến khác nhau.”

Một Diễn đàn với tên gọi “xã hội dân sự” nhưng không đưa ra được một nhận thức, một khái niệm, một cách hiểu về xã hội dân sự để làm đường đi, phương hướng hoạt động phải chăng là sự đánh lận, đánh tráo bản chất tốt đẹp của xã hội dân sự để phục vụ ý đồ đen tối của những người khởi xướng?

Một Diễn đàn mang tên “xã hội dân sự” lại được hình thành từ một bản Tuyên bố đòi “Thực thi quyền dân sự và chính trị” tưởng như chẳng dây mơ rễ má, khiên cưỡng, cố lắp ghép vào nhau phải chăng muốn hướng đến một thủ thuật gây dựng thành viên giống như diễn đàn Bô xit trước đây?

Một Diễn đàn mang danh “xã hội dân sự” mà phạm vi, thành phần tham gia đã được khoanh cắt chỉ là “các tổ chức và nhóm như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, v.v.,” phải chăng chỉ là “sân chơi” của các nhóm “đấu tranh dân chủ”, đòi xóa bỏ thể chế, chứ không phải là các tổ chức, nhóm hình thành tự phát từ những người có chung lợi ích nhu cầu, sở thích, giới tính, chính kiến, nghề nghiệp…như cách nhìn nhận phổ quát hiện nay?

Một Diễn đàn mang danh “xã hội dân dự” mà bản Tuyên bố từ đầu chí cuối chỉ độc diễn..vấn đề Hiến pháp?

Một Diễn đàn "xã hội dân sự" mà những người khởi xướng chỉ có cái cụm từ cụt ngủn “ Những người khởi xướng Diễn đàn xã hội dân sự”, sau đó là danh sách ký tên, vậy “bóng ma” nào đang thực sự điều khiển, vận hành diễn đàn này? Ai chịu trách nhiệm cho nó? Đây là phải chăng là hành xử quen thuộc của nhóm mang danh “Nhân sỹ trí thức”?

Chưa nói đến quan điểm, thái độ chính trị, lối hành văn khá rối rắm của bản “mang tiếng” là Tuyên bố này, song với vô vàn những vấn đề nêu trên rất đáng để mỗi chúng ta đi tìm hiểu: Bản chất của cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự” kia là gì?
Nguyễn Ngọc Bích

53 nhận xét:

 1. XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ CÁI GÌ?
  http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/12/xa-hoi-dan-su-la-cai-gi.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đố Các Bạn : Nếu 0 được Lĩnh Lương từ TIỀN THUẾ của DÂN thì bọn Dư Lợn Viên Có làm Nghề Chó Săn19:41 15 tháng 8, 2016

   giaidocthongtin1.blogspot

   Xóa
 2. XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI THÚC ĐẨY DÂN CHỦ CỦA MỸ VÀ CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY
  http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/12/xa-hoi-dan-su-trong-chinh-sach-oi-ngoai.html

  Trả lờiXóa
 3. Tôi nghĩ xã hôi dân sự thực ra cũng chỉ là một mô hình một nhóm những con người muốn phản biện lại các vấn đề của xã hội và làm cho xã hội tốt lên thôi, và điều đó là tốt, nhưng chúng ta cũng cần phân biệt sự lợi dụng vấn đề này để tổ chức các hội nhóm để có những hành vi lợi dụng các vấn đề xã hội, kích động người dân làm những điều có hại cho đất nước được, nhưng tổ chức đấy càng lên án, vì nó không mang lại lơi ích gì cho xã hội, cho đất nước cả

  Trả lờiXóa
 4. Tôi thấy các trang xã hội dân sự hay diễn đàn xã hội dân sự gì gì đó mà một số kẻ thành lập ra cũng không ít mà không hiểu họ lập ra với mục đích thật sự là gì. Sao mà thấy bàn về lợi ích của người dân thì ít mà nói xấu Đảng nhà nước với công an thì nhiều. Một thằng viết bài rồi cả đám bâu vào comment chửi nhau loạn xạ lên. Thử hỏi như thế thì lập ra mấy cái diễn đàn nhí nhố thế để làm gì.

  Trả lờiXóa
 5. Thành lập các trang xã hội dân sự, dân quyền hay các tổ chức vì quyền lợi của người dân thì hãy thực hiện đúng mục đích đề ra của nó. Đừng có làm những việc làm sai trái, đi ngược lại với tiêu chí ban đầu, gây hoang mang trong dư luận. Các trang mạng xã hôi, các tổ chức xã hội hãy xem lại xem mình đã làm đúng với mục đích ban đầu chưa. Nếu không làm được thì tốt nhất nên giải tán đi.

  Trả lờiXóa
 6. Gừng càng già càng cay, các ông cụ đầu đã hai thứ tóc như thế kia rồi mà vẫn còn ý định chống phá Đảng nhà nước. Đó mới chính là mối nguy hiểm thật sự. Khác hẳn với bọn trẻ trâu nông nổi như Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ hay Bùi Hằng... Các lão già này có đầu óc có kinh nghiệm hơn mưu sâu kế hiểm. Đúng là mối nguy hại lớn cho quốc gia dân tộc.

  Trả lờiXóa
 7. thực tế các tổ chức được thành lập như tuyên bố 258 , hội dân oan Việt Nam và đến bây giờ là hội văn đoàn Việt Nam độc lập những hội này được thành lập ra đều không có mục đích tôt đẹp gì vì những việc làm của bọn chúng là xuyên tạc về vấn đề của đất nước ta đặc biệt là vấn đề nhân quyền ở đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 8. Nhìn cái mặt của mấy ông đang kêu gọi thành lập hội văn đoàn Việt Nam độc lập làm tôi cảm thấy khó chịu vì những hành động ngu si của mấy ông lớn tuổi rồi mà vẫn để cho các kẻ làm cho các thế lực thù địch của nước ta lôi kéo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dư Luận Viên Ăn TIỀN THUẾ của DÂN như Ăn CỨT...Uống Máu Lồn19:38 15 tháng 8, 2016

   giaidocthongtin1.blogspot

   Xóa
 9. Xã hội dân sự là một chiêu bài của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động đang chống đối đảng và nhà nước Việt Nam lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để ngăn cản gây khó khăn ngăn cản sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Mọi người cần cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 10. Việc các tổ chức kêu gọi thành lập hội văn đoàn Việt nam độc lập các thế lực thù địch muốn lợi dụng việc đó để chống phá nhà nước ta chúng không chỉ xuyên tạc về vấn đề nhân quyền ở nước ta mà chúng còn xuyên tạc nói xấu cho công an nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Những ông mà đang kêu gọi mọi người tham gia tổ chức văn đoàn VIỆT NAM độc lập các ông đều là những người có tuổi rồi . Tuổi các ông bây giờ là đến tuổi nghỉ hưu ở nhà chơi với các cháu chứ không phải các ông đi làm những việc hại nước như vậy.

  Trả lờiXóa
 12. Thành lập ra những hội là để phục vụ các mục đích như để cùng nhau giúp đỡ nhau để phát triển và trao đổi kinh nghiệm chứ không phải như mấy cái hội như dân oan Việt Nam , văn đoàn Việt Nam độc lập thành lập ra để xuyên tạc về đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 13. Xã hội dân sự về bản chất của chúng là không có gì xấu xa cả, nhưng đáng tiếc thay lại có những kẻ hại nước hại dân lựoi dụng các tổ chức xã hội dân sự này để tiến hành âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, có các luận điệu chống phá cách mạng, nhân dân. Thiét nghĩ đối với các tổ chức được lập ra với mục đích này thì chúng ta nên loại bỏ chúng đi thì hơn

  Trả lờiXóa
 14. Dường như hiện nay một chiêu bài mà các thế lực thù địch đang rất hay sử dụng đó là lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để tuyên truyền chống phá cách mạng ta. Thực sự mà nói nhiều tổ chức xã hội dân sự ở đất nước ta nhằm mục đích rất tốt, đáng khen ngợi nhưng bên cạnh đó có một số kẻ hại nước hại dân lại sử dụng xã hội dân sự như một công cụ để tiến hành các âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 15. Việc tác động để hình thành một "xã hội dân sự" ở Việt Nam theo tiêu chí phương Tây đang được một số người cổ vũ và thực hiện. Có những người vì tự nguyện đi theo, có những người thì bị lôi kéo, mua chuộc, cũng có những người vì nhận thức kém nên bị lợi dụng. Nhiều người vì chưa nhận thức được thủ đoạn của các thế lực thù địch với Việt Nam đã vô tình biến mình trở thành kẻ phản bội.

  Trả lờiXóa
 16. Bên cạnh đó, đáng chú ý là một số đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo, diễn đàn thúc đẩy xã hội dân sự phát triển và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây... Chúng ta cần phải hiểu rằng nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của chúng thì chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ không còn tồn tại, thay vào đó là tư bản chủ nghĩa phương Tây.

  Trả lờiXóa
 17. Thiết nghĩ rằng ,những cái tổ chức Xã hội dân sự mang tính chất phương tây ,thì mục đích thực sự tạo ra đó là chống đối Đảng và nhà nước Việt nam mà thôi, chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp cả. Vì thế mọi người cần nhận thức đứng về các tổ chức như thế,ở Việt nam thì làm có cái gọi là xã hội dân sự phương tây.

  Trả lờiXóa
 18. Mỹ, EU đề cao dân chủ nhưng lại chi tiền và chỉ đạo các lực lượng đặc biệt để bắn vào người biểu tình và cả cảnh sát Ucraina để kích động bạo lực leo thang, đẩy đất nước Ucraina vào thế cùng đường hỗn loạn , phải chăng đó mới gọi là thực hiện xây dựng Xã hội dân sự , thật nực cười cho những kẻ vì lợi ích quốc gia mình mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn mà giành giật , cướp đoạt lấy ,

  Trả lờiXóa
 19. Mĩ đề cao dân chủ nhưng lại tìm mọi cách gây sức ép lên việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý của nhân dân nước Cộng hòa tự trị Crime. Dân chủ là nhân dân có quyền làm chủ nhưng với Mỹ và EU, họ đang tìm cách cản trở quyền làm chủ đó của nhân dân Ucraina nói chung và bán đảo Crime nói riêng , đó có phải là hành động của kẻ có dân chủ thực sự ?

  Trả lờiXóa
 20. Mỹ, EU đề cao dân chủ với các quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin nhưng truyền thông Mỹ và phương Tây lại tìm cách đưa các thông tin sai lệch về tình hình Ucraina và bán đảo Crime để đánh lừa dư luận nhằm trục lợi chính trị. Dân chủ đồng nghĩa với nói láo ư?

  Trả lờiXóa
 21. Chúng ta cần phải có cái nhìn nhận đúng về vấn đề xã hội dân sự ở VIệt Nam. Việc lập ra các tổ chức ây để làm gì và quản lí như thế nào cho phù hợp. Bởi lẻ đây là các đối tượng mà các thê lực thù địch thường rất hay nhắm tới để làm điểm tựa chống phá cách mạng ta ở trong nước. Đây là vấn đề mà chúng ta cân phải cực kì cảnh giác

  Trả lờiXóa
 22. Xã Hội Dân Chủ cái gì chứ ? tạo ra các tổ chứ như thế để nhằm đối lập và chống đối lại Đảng và nhà nước ta mà thôi. Thật chất khi các tổ chức Xã Hội Dân chủ ra đời khi thì chúng sẽ tác động mạnh vào đường lỗi chính trị ,tư tưởng và làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng ,sự quản lý nhà nước.Do đó cần có cái nhìn đúng và hành động đúng trước bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 23. Ý định thông qua sự phát triển của xã hội dân sự, các nhà dân chủ muốn hình thành xã hội dân sự là cơ quan nội bộ chính trị độc lập đối lập với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước .Tất cả các mục đích để dẫn tới tạo lập tổ chứ ấy là tiến hành tuyên truyền một cách mạnh mẽ bôi xấu chế độ, Đảng, Nhà nước ta, làm cho các cơ quan quản lí không kiểm soát được.Từ đó nhân dân phải cảnh giác trước mọi hành động của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 24. âm mưu của diễn đàn này là hết sức thâm độc tất nhiên ở nước ta cái quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận ai cũng có thể làm được cũng có thể nói được nhưng điều quan trọng nhất để không đối chọi với cái mà mọi người đều biết đó là luật hình sự, trong nước ta có rất nhiều trang wed blog có thể nói là rất vô tư tự do ngôn luận nhà nước chúng ta cũng ko cấm đoán khi sử dụng nó có mục đích không xâm phạm đến việc tuyên truyền chống phá là được

  Trả lờiXóa
 25. Xã hội dân sự tốt thì tốt thật đấy. Nhưng lợi thì thấy ít mà hại thì thấy nhiều. Những "cách mạng nhung", "cách mạng đường phố", "cách mạng hoa hồng", "cách mạng cam",... chưa đủ làm mọi người tỉnh ngộ hay sao. Theo tôi nghĩ thì xã hội dân sự chỉ tốt cho những kẻ muốn lợi dụng nó để chống đối đảng, nhà nước, chống đối chính quyền, lật đổ chế độ, đưa nhân dân vào cảnh loạn lạc, gây bất ổn về an ninh trật tự, bất ổn về mặt chính trị. Khi đó sẽ là thời cơ tốt cho nước ngoài can thiệp vào Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái Đám Báo cô dư lợn viên bị người đời Nguyền Rủa : là NGO của CS chuyên sống BÁM vào Tiền THUẾ của DÂN19:35 15 tháng 8, 2016

   giaidocthongtin1.blogspot

   Xóa
 26. Xã hội dân sự này đã xuất hiện ở nhiều nước, và nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Ở Việt Nam, ý đồ tạo dựng các tổ chức xã hội và từng bước làm cho các tổ chức này trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước Việt nam ngày càng được các thế lực thù địch quan tâm. Trên thực tế, đây hoàn toàn là những toan tính từ các thế lực thù địch và chúng ta có cơ sở để khẳng định điều này. Chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nên dẹp bỏ đi thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những thằng DLV, Ăn Tiền Thuế của DÂN mà hành Nghề nói LÁO, Xã Hội ĐÉO cần Chúng Mầy19:34 15 tháng 8, 2016

   giaidocthongtin1.blogspot

   Xóa
 27. những ngày qua lại có một tổ chức tự xưng là tổ chức "xã hội dân sự" đó là "Văn đoàn độc lập Việt Nam". Những tổ chức như "Văn đoàn" này và các hội nhóm như phụ nữ nhân quyền, tù nhân lương tâm... đều nhằm mục đích chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dư luận Viên là thứ Kí Sinh Trùng ,Sống bám vào tiền Thuế của DÂN19:33 15 tháng 8, 2016

   giaidocthongtin1.blogspot

   Xóa
 28. Chúng ta không nên phê phán gay gắt vấn đề gì cả, cáng phê phán càng không tốt, đó là một sự thực, chúng ta cần nói lên những điểm tích cực, những điểm tiêu cực để từ đó người làm việc đó họ có cái nhìn đúng đắn để họ quyết định nên tiếp tục hay từ bỏ mà thôi. Còn về các gọi là xã hội dân sự thì khái niệm của nó đã có từ rất lâu rồi chứ không còn là mới mẻ, tuy nhiên để nó phát triển đúng bản chất của nó thì chắc chắn là còn rất lâu. Nói gì thì nói, có lẽ vấn đề xã hội dân sự cần phải xem xét nghiêm túc...

  Trả lờiXóa
 29. Chỉ đôi lời trao đổi thôi sao. Phải nói rõ hơn về xã hội dân sự chứ. Xã hội dân sự theo bản thân tôi thấy nếu như theo định nghĩa của các nhà lý luận thế giới cũng như trong định nghĩa của trường đại học kinh tế London thì nó là một mô hình rất tốt. Nó sẽ bao gồm rất nhiều tổ chức xã hội tự nguyện, tự điều chỉnh lợi ích với các tổ chức khác thông qua thương thảo, dàn xếp mà không sử dụng đến lợi ích Nhà nước. Tuy nhiên có thể nói là rất khó khăn, nếu nó phát triển một cách vô chính phủ, và nguy hiểm nhất là có thể bị các thế lực khác lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 30. Sự ra đời, phát triển của XHDS là một đòi hỏi khách quan đối với mọi xã hội. Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của tổ chức XHDS đối với sự phát triển của xã hội. Nhưng cần thấy rõ rằng, ở nhiều quốc gia, nhất là những nước đang phát triển, sự hình thành XHDS thường chịu sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó có những lực lượng chính trị từ bên ngoài, thông qua các hình thức trao đổi thông tin, quan điểm và nhất là hình thức tài trợ. Thông thường, các lực lượng chính trị từ bên ngoài thúc đẩy XHDS để áp đặt các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa… Chúng ta đã từng chứng kiến một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ổn định tại nhiều quốc gia liên quan đến hoạt động của XHDS. Việt Nam cũng nên cẩn thận nếu không muốn mất ổn định như vậy.

  Trả lờiXóa
 31. Đấu tranh với âm mưu lợi dụng hoạt động của các tổ chức XHDS để phá hoại Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một bộ phận quan trọng trong đấu tranh chống âm mưu “chuyển hóa dân chủ” nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhận thức đúng đắn về XHDS là cơ sở để chúng ta đấu tranh chống mọi tư tưởng, quan điểm, hành vi lợi dụng XHDS chống phá Việt Nam; để các tổ chức XHDS phát triển lành mạnh, phát huy tốt vai trò, tác dụng của mình đối với các hội viên, thành viên và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 32. Hiện nay một số tổ chức mang danh “tổ chức xã hội dân sự” như “Diễn đàn xã hội dân sự”; “Hiệp hội dân oan Việt nam”; “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Văn đoàn độc lập”…Theo tôi, thực chất của các tổ chức này là một trong các phương thức hoạt động nhằm chuyển hóa chế độ mà những thế lực chủ mưu diễn biến hòa bình đã áp dụng thành công ở Ðông Âu, Trung Ðông, Bắc Phi, và bây giờ chúng đang hy vọng sẽ thành công ở Việt Nam. Do đó chúng ta cần phải cảnh giác cao độ với các tổ chức này.

  Trả lờiXóa
 33. Thời gian qua tôi thấy nổi lên cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự. Tuy nhiên, nó không đơn giản như mọi người nghĩ. Xã hội dân sự đang bị các thế lực thù địch quan tâm nghiên cứu, vận dụng, nhằm lợi dụng vai trò của nó trong hoạt động lật đổ chế độ như họ đã thực hiện tại một số nước. Và bây giờ đến lượt Việt Nam. Hàng loạt các tổ chức ra đời mang danh xã hội dân sự. Đây không phải là một thủ đoạn mới của các thế lực thù địch nhưng nó mới xuất hiện ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 34. Xã hội dân sự là một khái niệm mới xuất hiện ở nước ta. Nhưng thực chất, nó có ở nước ta từ lâu rồi. Xã hội dân sự là một hỗn hợp các tổ chức song song với hệ thống tổ chức của Nhà nước, hoạt động trên những lĩnh vực, nội dung không trái pháp luật, pháp luật không đề cập tới, như đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Các tổ chức này được pháp luật công nhận và không chống pháp luật, nên thường là hoạt động chuyên môn. Ở các nước đa đảng, thì hỗn hợp các đảng phái là các tổ chức chính trị đấu tranh giành chính quyền, nên đối lập với chính quyền đương nhiệm

  Trả lờiXóa
 35. không biết sinh ra xã hội dân sự để làm gì nữa nói chung trong vấn đề này không còn gì để bàn cãi nữa. Các tổ chức xã hội dân sự ở đây chỉ mang cái danh thôi, còn thực chất chúng hoạt động chỉ nhằm chống phá Đảng, nhà nước và chế độ mà thôi chứ làm gì có cái gì là phục vụ cho nhân dân, suy nghĩ cho nhân dân đâu chứ. Tốt nhất là giải tán hết đi, càng sớm càng tốt.

  Trả lờiXóa
 36. Những tổ chức lập ra với danh nghĩa xã hội dân sự nhưng thực chất hoạt động của nó không hề giống như tên gọi mà chúng lập ra chỉ vì những mục đích cá nhân và đa phần là chống đối đảng và nhà nước ta. Chúng không hoạt động vì lợi ích của người dân mà chỉ vì lợi ích của chính bản thân chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 37. Hiện nay ở nước ta có nhiều tổ chức lợi dụng các quyền tự do của công dân lập ra các tổ chức xã hội dân sự nhưng thực tế hoạt động lại là những trò xuyên tạc, bịa đặt chống đối Đảng và Nhà nước ta, kích động người dân. Vì thế mọi người hãy luôn cảnh giác đừng để bị bọn chúng dùng lời lẽ ngon ngọt để đi lừa đảo chúng ta

  Trả lờiXóa
 38. Cái gọi là “xã hội dân sự” này mang tính đa dạng về lợi ích, thành phần. Do đó nó cũng mang tính đa dạng, đa nguyên về tư tưởng. Và đây là cơ hội không thể tốt hơn cho các thế lực thù địch với Việt Nam lợi dụng chống phá. Và tôi tin là trong một tương lai không xa, cái "xã hội dân sự" này sẽ trở thành công cụ phục vụ mưu đồ và hoạt động của chúng. Các cơ quan chức năng cần phải có các biện pháp để ngăn chặn ngay việc này có thể diễn ra.

  Trả lờiXóa
 39. Nếu VNcó mọt xã hội dân sụ thì quả thự đất nước sẽ sang trang tốt đẹp hơn quyền con người , quyền dân chủ được người dân thụ hưởng đúng với giá trị chân chính của nó

  Trả lờiXóa
 40. Dư luận Viên nên tìm việc Khác mà làm ,để tạo ra của cải cho Xã Hội .Nếu lãnh lương từ tiền Thuế của DÂN về nuôi vợ con hoài thì Nhục Lắm19:31 15 tháng 8, 2016

  giaidocthongtin1.blogspot

  Trả lờiXóa
 41. Hiện nay có một số cá nhân, tổ chức xã hội dân sự đã chạy theo xu hướng của cái gọi là “nhà dân chủ” không “hài lòng” những gì mà dân tộc này đã nỗ lực phấn đấu đạt được, họ đã ra sức lợi dụng quyền tự do, dân chủ để che dấu hoạt động chống phá nhà nước, thóa mạ những thành quả cách mạng mà cả một dân tộc đã giành được khi phải hứng chịu những cuộc chiến tranh tàn khốc và những năm tháng cấm vận nghặt nghèo. Hành động của các nhà “Dân chủ” và các “Hội, đoàn…” được sự tiếp sức, hà hơi của những cá nhân người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại mà đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Những Hành động đó không chỉ làm xấu đi hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam luôn yêu hòa bình, một đất nước luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè trên khắp thế giới, một xã hội an toàn cho mọi người trong một thế giới đầy biến động. Hành động đó còn xâm phạm trực tiếp đến những quyền lợi hợp pháp khác và lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức trong xã hội, gây bất ổn cho an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 42. Bài viết rất hay, cần nghiêm trị những kẻ lợi dụng dân chủ để phá hoại đất nước

  Trả lờiXóa
 43. Xã hội dân sự - cái mà một số người rêu rao có khi là luận điệu của tư tưởng phản động. Người dân phải hết sức chú ý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, tăng âm truyền thanh và thiết bị truyền thanh nói rất đúng. Chúng ta phải biết chọn lọc thông tin nhất là thông tin trên mạng

   Xóa